Welcome to the RSPBA NI website.
McCallum Bagpipes

Piobaireachd Society Vol 12

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1MacLeod's Salute (Rowing Pio) Piobaireachd4/4272
2MacKintosh of Borlum's Salute Piobaireachd6/8276
3Bron An T-Seann Laoich Piobaireachd4/4360
4Cumha Craobh nan Teud Piobaireachd4/4362
5Cumha Mhic Fionguin Piobaireachd4/4366
6Cumha Tighearna Bhagaid Albai Piobaireachd4/4368
7Nameless Piobaireachd4/4371
8Rowing Piobaireachd Piobaireachd4/4372
9Failte Chloinn Mhic Leoid Piobaireachd4/4372
10Failte Comunn Gaidhealach Na Piobaireachd4/4374
11Failte Mhic-An-Toisich Bhorlu Piobaireachd6/8376
12Nameless Piobaireachd3/4378
13Nameless Piobaireachd3/4380
14Nameless Piobaireachd4/4382
15Piobaireachd Dhunnaomhaig Piobaireachd4/4384
16Port Urlar Piobaireachd4/4386
17Eoghann Nan Cath Piobaireachd4/4388
18Keppoch's March Piobaireachd3/4390
19Spaidsearachd Mac Mic Reonuil Piobaireachd3/4390
20Tulloch Ard Piobaireachd4/4391