Welcome to the RSPBA NI website.
McCallum Bagpipes

Piobaireachd Society Vol 15

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1Cumha A' Chaiptein Dohhnall Maccoin Piobaireachd505
2Lament For Captain Donald Mac Kenzie Piobaireachd505
3Lament For Sir James Mac Donald Of Piobaireachd507
4Cumha An Ridire Seumas Macdhomnaill Piobaireachd507
5Cumha Easbaig Earra-Ghaidheal Piobaireachd509
6Easpuic Earra-Ghaeidheal Piobaireachd6/4511
7Cumha Mhic Leoid Piobaireachd512
8Fagail Chinn Tire Piobaireachd514
9Fagail Ceann Tire Piobaireachd516
10Mac Dougall's Salute, The Piobaireachd517
11Failte A' Ghuinnich Piobaireachd518
12Failte Chlann An Aba (The Clan Mac Piobaireachd520
13Elchies Salute, The (William Grant' Piobaireachd521
14Mac Nab's Salute, The Piobaireachd523
15Highland Society Of London's Salute Piobaireachd524
16Failte Comann Gaidhealach Lunnainn Piobaireachd524
17Failte Fir Gesto Piobaireachd525
18Failte Lachlainn Mhic Neill Chaimbe Piobaireachd527
19Lachlan Mac Neill Campbell Of Kinta Piobaireachd527
20Davidson's Of Tulloch's Salute Piobaireachd529
21Failte Nam Meinnearach Piobaireachd531
22Fhear Pioba Metie Piobaireachd533
23Nameless Piobaireachd534
24Ken So Lurrich Piobaireachd537
25Crunluath Tune, The Piobaireachd539
26Spaidsearachd Dhiuc Athaill (The Du Piobaireachd542