Welcome to the RSPBA NI website.
Airtight Bag Seasoning

Piobaireachd Society Vol 3

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1Lament for the Old Sword Piobaireachd4/477
2Cumha Chailein Ruaidh Piobaireachd3/479
3Cumha Iarla Aontruim Piobaireachd4/481
4Cumha Phadruig Oig Mhic Cruim Piobaireachd4/483
5Patrick Og MaCrimmon's Lament Piobaireachd4/483
6Cumha Taoitear Mhic Domhnuill Piobaireachd3/485
7Siubhal Sheumais Piobaireachd4/489
8King James, Lament for Depar Piobaireachd4/489
9Spiocaireachd Iasgaich Piobaireachd6/891
10Margaret MacDonald's Sal Piobaireachd4/493
11Failte Baintighearna Mhic Dho Piobaireachd4/493
12Crosanachd an Doill Piobaireachd4/496
13Cumha na Cloinne Piobaireachd6/899
14Cumha Dhuit Hamilton Piobaireachd4/4102