Welcome to the RSPBA NI website.
McCallum Bagpipes

Piobaireachd Society Vol 7

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1A Bhoiich Piobaireachd4/4193
2Cath Gailbeach Piobaireachd4/4195
3Daorach Bheag Piobaireachd4/4197
4Bratach Bhan Chloinn Aoidh Piobaireachd4/4199
5Bratach Bhan nan Stiubhartach Piobaireachd4/4201
6Cumha an Seumas MacDhomhnuill Piobaireachd4/4203
7Cruinneachadh Sil Diarmaid Piobaireachd4/4203
8Maol Donn Piobaireachd4/4205
9Bodaich Dhubha nan Sligean Piobaireachd4/4207
10Bodaich Dhubha nan Sligean (Set 2) Piobaireachd4/4208
11Cogail nam Bro Piobaireachd4/4210
12MacFarlain's Gathering Piobaireachd4/4210
13Is Fhada Mar So Tha Sinn Piobaireachd4/4211
14Failte Chloinn Raonuill Piobaireachd4/4213
15Cumha Ban-Righinn Anna Piobaireachd4/4214
16Thug Mi Pog Do Lamh an Righ Piobaireachd4/4216
17Faicheachd Chlann Domhnuill Piobaireachd6/8217
18Parading of the MacDonalds Piobaireachd6/8217