Welcome to the RSPBA NI website.
Airtight Bag Seasoning

Piobaireachd Society Vol 11

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1MacDonalds' Salute Piobaireachd4/4240
2All the Old Men Paid Rent to Piobaireachd4/4248
3Two-Faced Englishman Piobaireachd4/4250
4Bicker (Two-Faced Englishman) Piobaireachd4/4250
5A Bhiodag Bhiodheach Piobaireachd4/4320
6A Ghlas Piobaireachd4/4320
7Daorach Mheadhonach Piobaireachd4/4322
8Blar Bhaterloo Piobaireachd4/4324
9Blar Na Cuillin Piobaireachd4/4326
10Desperate Battle Piobaireachd4/4326
11Chaidh na Fir A Dh'-Ol Piobaireachd4/4328
12Cumha Mhic Ghilleathain Locha Piobaireachd4/4330
13Cumha Ruairidh Mhic Leoid Piobaireachd4/4332
14Earball Gael A Mhuilt Dhuibh Piobaireachd4/4334
15Black Wedder's Whit Tail Piobaireachd4/4334
16Failte Baintighearna Thailisg Piobaireachd4/4337
17Failte Chloinn An t-Saoir Piobaireachd3/4338
18Failte Chloinn Domhnuill Piobaireachd4/4340
19Failte Nan Rothach Piobaireachd4/4342
20Failte Righ Seamas an Seatham Piobaireachd4/4344
21MacNeill is Tighearna Ann Piobaireachd4/4346
22Phaidh na Bodaich mal ach Rua Piobaireachd4/4348
23Paigh Bodaich mal ach Ruarie Piobaireachd4/4348
24Port A Mheadair Piobaireachd4/4350
25Thoir Dhomh do Phog, A Luaidh Piobaireachd4/4352
26Cumha na Marbh Piobaireachd4/4354
27Rout of the Bendoeg Piobaireachd4/4354
28Lament for the Dead Piobaireachd4/4355
29Ruaig Ben Doeg Piobaireachd4/4355
30Failte Ofaircharnaig Piobaireachd4/4357